Day: September 23, 2022

Gen Z กับการลงทุนเปลี่ยนโลกของคนยุคใหม่

Gen Z กับ การลงทุนเปลี่ยนโลกของคนยุคใหม่

ช่วงวัยของคนที่แตกต่างกัน ทำให้คนมีมุมมอง ความคิด ความชอบ ตลอดจนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย และสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน โดยช่วงวัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ คือ ‘Gen Z’

Read More »