สินค้าโภคภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งตราสาร
ที่นักลงทุนให้ความนิยมเนื่องจากเป็น
กลุ่มสินค้าหรือ ตราสารที่หลากหลาย
ทั้งวัตถุดิบและแหล่งพลังงาน

บทความ Commodity ทั้งหมด