ทำความรู้จัก “4 เครื่องหมายหุ้นใหม่” เตือนนักลงทุน หุ้นเสี่ยงมีปัญหา

ทำความรู้จัก “4 เครื่องหมายหุ้นใหม่” เตือนนักลงทุน หุ้นเสี่ยงมีปัญหา
Table of Contents

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดตั้ง “เครื่องหมายหุ้น” เพื่อต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนให้ได้มากที่สุดผ่านการแจ้งข้อมูลสำคัญหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อบริษัทที่ออกหุ้นโดยใช้เครื่องหมายหุ้นแต่ละสัญลักษณ์เป็นตัวกำหนด และวันนี้คุณน้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “4 เครื่องหมายหุ้นใหม่” ที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาค่ะ  

เครื่องหมายหุ้นคืออะไร ?

เครื่องหมายหุ้น หมายถึง ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนดขึ้น เพื่อใช้บอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทหรือหุ้นนั้น ๆ แก่ตัวนักลงทุนค่ะ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้จะบอกถึงคำเตือน สิทธิประโยชน์หรือการกำกับการซื้อขาย โดย ก.ล.ต. จัดทำสัญลักษณ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการลงทุนในอนาคตนั่นเองค่ะ

4 เครื่องหมายหุ้นใหม่ CB CS CC และ CF คืออะไร ?

การขึ้น 4 เครื่องหมายหุ้นใหม่อย่าง CB CS CC และ CF ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อต้องการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนให้มากที่สุด โดย 4 เครื่องหมายใหม่นั้นจะบ่งบอกถึงบริษัทที่มีเหตุจากฐานะการเงิน งบการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 นี้ และต้องซื้อหุ้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น

4 เครื่องหมายหุ้นใหม่สำคัญอย่างไร ? 

4 เครื่องหมายหุ้นใหม่ CB CS CC และ CF ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของหุ้นบริษัทที่อาจเกิดเหตุปัญหาต่าง ๆ เช่น ฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนหรือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันค่ะ

คำแนะนำจากคุณน้าเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นใหม่

⛔️ เครื่องหมายหุ้นใหม่ CB CS CC และ CF ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับยืนยันว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นดังกล่าว นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนค่ะ

เครื่องหมายหุ้นใหม่ CB หมายถึงอะไร

เครื่องหมายหุ้น CB คืออะไร

เครื่องหมายหุ้น CB (Caution – Business) เป็นเครื่องหมายที่ต่อท้ายชื่อหุ้นเมื่อบริษัทเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเกณฑ์ในการขึ้นและปลดเครื่องหมายหุ้นใหม่ดังนี้

เกณฑ์การขึ้นและปลดเครื่องหมายหุ้นใหม่ CB 

⬆️ การขึ้นเครื่องหมาย CB ⬆️ ⬇️ การปลดเครื่องหมาย CB ⬇️
มีรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทอ้างอิงงบปีล่าสุด ดังนี้
น้อยกว่า 100 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์ mai
มีรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในปีล่าสุด มากกว่า 100 ล้านบาทในกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมากกว่า 50 ล้านบาท ในกรณีตลาดหลักทรัพย์ mai
บริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันทางการเงิน หรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้มีหลักฐานว่าได้ชำระหนี้สินครบแล้วหรือได้รับการยืนยันจาก ThaiBMA ว่าชำระหนี้หุ้นกู้ครบแล้ว
ขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี และส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าทุนชำระแล้วมีกำไรสุทธิหรือมีส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่าทุนชำระในปีนั้น
บริษัทถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลมีการรับเรื่องไว้แล้วศาลยกเลิกการฟ้องล้มละลายหรือเจ้าหนี้เป็นผู้ถอนคำฟ้องเอง
บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลมีการรับเรื่องไว้แล้วศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

เครื่องหมายหุ้นใหม่ CS หมายถึงอะไร

เครื่องหมายหุ้น CS คืออะไร

เครื่องหมายหุ้น CS เป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับบริษัทที่อาจมีปัญหาโดยตรวจสอบผ่านทางงบการเงินของตัวบริษัท ซึ่งงบการเงินจะบอกถึงกำไรขาดทุนของบริษัท ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งบ่งบอกถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทที่นักลงทุนต้องใส่ใจและศึกษาดูข้อมูลทุกครั้งก่อนการลงทุน

เกณฑ์การขึ้นและปลดเครื่องหมายหุ้นใหม่ CS

⬆️ การขึ้นเครื่องหมาย CS ⬆️⬇️ การปลดเครื่องหมาย CS ⬇️
รายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีล่าสุดขึ้นว่า “ไม่ได้แสดงความคิดเห็น”นำส่งงบการเงินที่ไม่ขึ้น “ไม่แสดงความคิดเห็น”
มีคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้มีการแก้ไขหรือตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษส่งงบการเงินที่ผ่านการแก้ไข หรือส่งข้อมูลการตรวจสอบพิเศษตามคำสั่ง

⛔️ หากผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความหมายว่า ไม่สามารถตรวจสอบหรือระบุได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องหรือผิดแปลกหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนควรระวังและตรวจสอบอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นความน่าเชื่อถือของบริษัทและอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนในอนาคตได้

เครื่องหมายหุ้นใหม่ CC หมายถึงอะไร

เครื่องหมายหุ้น CC คืออะไร

เครื่องหมายหุ้น CC เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นของนักลงทุนได้ค่ะ

เกณฑ์การขึ้นและปลดเครื่องหมายหุ้นใหม่ CC

⬆️ การขึ้นเครื่องหมาย CC ⬆️⬇️ การปลดเครื่องหมาย CC ⬇️
บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปแบบของเงินสด (Cash Company)ได้แก้ไขการเป็น Cash Company เสร็จก่อนประกาศเข้าข่ายเพิกถอนหุ้น
บริษัทมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่กำหนดเกิน 3 เดือน (มากกว่า 3 ราย)มีคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงวางนโยบายหรือให้ความเห็นในด้านต่าง ๆ และช่วยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งการที่บริษัทมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนอาจสร้างความไม่น่าเชื่อถือและความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทค่ะ

เครื่องหมายหุ้นใหม่ CF หมายถึงอะไร

เครื่องหมายหุ้น CF คืออะไร

เครื่องหมายหุ้นใหม่ CF (Free Float) หมายถึง เครื่องหมายที่มอบให้กับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันกับ CC แต่เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

  • บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 150 ราย
  • บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรวมมากกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว 

เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีผลต่อสภาพคล่องในการซื้อ-ขาย ทำให้เครื่องหมาย CF มีส่วนช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง และหลีกเลี่ยงหุ้นที่อาจส่งผลต่อการลงทุนค่ะ 

ตรวจสอบหุ้นที่มีเครื่องหมายหุ้นได้ที่ไหนบ้าง ?

หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายหุ้นใหม่

นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารการขึ้นเครื่องหมายหุ้นได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตรวจสอบผ่านทางแพลตฟอร์ม Streaming โดยเครื่องหมายหุ้นจะอยู่ท้ายชื่อหุ้นแต่ละตัวค่ะ 


หุ้นขึ้นเครื่องหมาย NP คืออะไร

เครื่องหมาย NP เป็นเครื่องหมายที่ทางตลาดหลักทรัพย์ขึ้นท้ายหุ้นเพื่อรอรับคำชี้แจง รายงานงบการเงิน หรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทของผู้ออกหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 

หุ้นขึ้นเครื่องหมาย CA คืออะไร

เครื่องหมายหุ้น CA (Corporate Action) หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนหุ้นเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีการมอบเครื่องหมาย CA กำกับไว้เพื่อแจ้งให้กับนักลงทุนทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนในระยะเวลา 7 วัน

หุ้นขึ้น T2 คืออะไร

เครื่องหมายหุ้น T2 เป็นเครื่องหมายที่ใช้ชี้แจงประเภทการกำกับการซื้อขายของหุ้น หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หุ้นที่มีการซื้อขายที่ผิดแปลกไปจากการซื้อขายทั่ว ๆ ไป โดยเครื่องหมายนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับดังนี่้

  • T1 (Trading Alert Level 1) คือ การใช้บัญชี Cash Balance ในการซื้อหุ้น
  • T2 (Trading Alert Level 2) คือ การใช้บัญชี Cash Balance ในการซื้อหุ้นและห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณวงเงินในการซื้อขาย
  • T3 (Trading Alert Level 3) คือ ห้าม Net Settlement / ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและใช้บัญชี Cash Balance เท่านั้น

เครื่องหมายหุ้นใหม่ประกอบไปด้วย CB, CS, CF และ CC ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนและออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเหตุจากฐานะทางการเงิน งบการเงินและการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด ซึ่งการศึกษาและตรวจสอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีเครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงและวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,317 / 2,330 / 2,340
แนวรับ : 2,310 / 2,300 / 2,288

กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม หลังราคาทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!
กองทุนทองคำ ควรซื้อเก็บไหม? หลังทองคำรีเทิร์นพุ่ง มือใหม่เริ่มต้นยังไงดี!

คุณน้าจะพาทุกคนไปศึกษาการลงทุนกองทุนทองคำที่นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำอีกด้วย

เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024
เทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก?! อัปเดตปี 2024

ในวันนี้คุณน้าจะมานำเสนอเทรดหุ้น CFD กับ IUX โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมถูก พร้อมเจาะคุณสมบัติเด่น ๆ ของ IUX ว่ามีอะไรบ้าง? !

วิเคราะห์ราคาทองคำ
คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สวัสดีสายเทรดทองทุกท่านนะคะ วันนี้มาติดตามวิเคราะห์ทองคำประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 กันค่า

แนวต้าน : 2,305 / 2,315 / 2,330
แนวรับ : 2,285 / 2,280 / 2,270