ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร ? เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้ ใครต้องจ่ายบ้าง ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร ? เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้ ใครต้องจ่ายบ้าง ?
Table of Contents

ทุกคนรู้จักกับคำว่า “ภาษีธุรกิจเฉพาะ” กันไหมคะ? หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันแบบผ่าน ๆ มาบ้าง ภาษีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวกับคนในวัยทำงานที่ควรศึกษาไว้ ถ้าพูดถึงภาษีทุกคนก็คงจะนึกถึงภาษีเงินได้บุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคำว่า “ภาษีธุรกิจเฉพาะ” คืออะไร ? วันนี้คุณน้าจะมาไขข้อสงสัยและพาไปทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ติดตามกันได้ในบทความนี้เลยค่ะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร ?

ทำความรู้จักภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บกับธุรกิจบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะไม่คำนวณรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้จัดเก็บคือ กรมสรรพากร ไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน หน่วยงานหรือกิจการของเอกชน และจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มกิจการค่ะ 

ธุรกิจไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ?

ธุรกิจไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ธุรกิจการธนาคาร 
 • ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 • ธุรกิจประกันชีวิต
 • ธุรกิจรับจำนำ
 • การประกอบธุรกิจเหมือนธนาคารพาณิชย์
 • ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ Factoring

** ยกเว้น ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่มียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ ปี

ใครบ้างที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ?

บุคคลที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ผู้ประกอบกิจการที่ทำธุรกิจเฉพาะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ 

 • บุคคลธรรมดา
 • คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • กองมรดก
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กองทุน
 • หน่วยงานหรือกิจการของเอกชน
 • องค์การของรัฐบาลและสหกรณ์ 

ฐานภาษีและอัตราภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

ฐานภาษีที่นำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ ซึ่งวิธีคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะทำได้โดยนำรายรับจากฐานภาษีของธุรกิจแต่ละประเภทคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้และคำนวณการเสียภาษีท้องถิ่นเพิ่มอีก 10% ของจำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ สามารถเช็กฐานภาษีและอัตราภาษีเพิ่มเติมได้ตามรูปด้านล่างนี้เลย

ตารางฐานภาษีและอัตราภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) และชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สามารถยื่นได้ 2 ช่องทางคือ แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรและยื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

มีสูตรการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ = [ฐานภาษีตามธุรกิจ x อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ] x อัตราภาษีท้องถิ่น 10%

ยกตัวอย่างเช่น คุณ A ทำธุรกิจขายที่ดินพร้อมบ้านมีรายได้สุทธิ 4,500,000 บาท อัตราภาษีที่ต้องเสียคือ 3.0 ดังนั้นภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องจ่าย = 4,500,000 x 3.3 = 148,500 บาท

สำหรับใครที่กลัวว่าจะคำนวณผิดพลาด คุณน้าขอแนะนำโปรแกรมคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะของสรรพากรค่ะ สามารถคำนวนณได้ : ที่นี่

ขั้นตอนการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับบุคคลที่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่ชำระภาษีแต่มีการชำระไว้เกิน ผิด หรือซ้ำ และบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ได้ชำระภาษี โดยมีขั้นตอนการขอคืนได้ ดังนี้ค่ะ

 1. เขียนคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรแบบ ค.10
 2. แนบเอกสารไปพร้อมคำร้อง ค.10 ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล), ใบเสร็จรับเงินธุรกิจเฉพาะและหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ขอคืน
 3. สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี

📌 บทความเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม

ขอคืนภาษีกี่วันได้เงิน พร้อมเคล็ดลับยื่นยังไงให้ได้คืนเร็ว !
7 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ปี 2566
Tips วางแผนลดหย่อนภาษีออนไลน์ รับสิทธิประโยชน์ x2
วางแผนยื่นภาษีออนไลน์ฉบับมนุษย์เงินเดือน รู้ก่อนได้เปรียบ!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายบ้านต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ?

การขายบ้านและที่ดินรวมหรือแม้แต่คอนโดถือว่าเป็นการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ จึงจัดอยู่ในหมวดกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายกำหนด ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.0% โดยมีเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีคือ 

 • ถือครองบ้านหรือคอนโดเกิน 5 ปี
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี
 • บ้านหรือคอนโดที่ขายนั้นได้รับมาโดยมรดก

ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเป็นภาษีประเภทใด ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเป็นภาษีประเภททางอ้อม ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจตามที่กฎหมายได้กำหนด

ภาษีธุรกิจเฉพาะแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะจะเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการที่ประกอบธุรกิจตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าต้องเสียภาษี ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกเก็บจากผู้ขายสินค้าและบริการ ซึ่งภาษีทั้ง 2 อย่างนี้จะไม่นำมาคำนวณรวมกันและมีอัตราภาษีที่ต่างกันค่ะ 

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ อัตราภาษีอยู่ที่ 0.10 – 3.0%
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีอยู่ที่ 7.0%

สรุปเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่เรียกเก็บกับผู้ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่คำนวณรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเห็นได้ว่าเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะครอบคลุมในหลายธุรกิจ แม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็ต้องชำระภาษีในส่วนนี้เพิ่มด้วย ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าภาษีมีหลายประเภท ดังนั้นเราควรศึกษาเรื่องของภาษีให้เข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำระค่าปรับจากการไม่ชำระภาษี หรือชำระล่าช้าจากการไม่รู้จักภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองค่ะ


สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

khunnaphatrade
khunnaphatrade
Recent Post
รีวิว NordFX
NordFX ฝากขั้นต่ำสูง ถอนยาก ? รีวิวฉบับอัปเดตปี 2024

โบรกเกอร์ที่คุณน้าจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้ก็คือ ‘โบรกเกอร์ NordFX’ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือบางคนอาจจะได้ยินชื่อผ่านหูมาบ้าง ดังนั้น หากใครที่กำลังสนใจโบรกเกอร์นี้อยู่ คุณน้าขอบอกว่าห้ามพลาดบทความนี้เลยนะคะ เพราะคุณน้าได้เตรียมข้อมูลมาให้คุณพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย รวมทั้งรีวิวจากผู้ใช้จริงมาไว้ในท้ายบทความให้แล้วค่ะ

รีวิว LIRUNEX
Lirunex บริการไม่ดี สเปรดสูง ? รีวิวฉบับอัปเดตปี 2024

โบรกเกอร์ที่คุณน้าจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้ก็คือ ‘โบรกเกอร์ Lirunex’ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือบางคนอาจจะได้ยินชื่อผ่านหูมาบ้าง ดังนั้น หากใครที่กำลังสนใจโบรกเกอร์นี้อยู่ คุณน้าขอบอกว่าห้ามพลาดบทความนี้เลยนะคะ เพราะคุณน้าได้เตรียมข้อมูลมาให้คุณพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย รวมทั้งรีวิวจากผู้ใช้จริงมาไว้ในท้ายบทความให้แล้วค่ะ